Aktualności / Relacje

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Dyrektora OREW w Marianowie

mar 20, 2023 | Relacje

Fundacja na Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży Otwarcie zaprasza kandydatów do składania ofert na stanowisko dyrektora Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Marianowie.

WYMAGANIA:

 • wykształcenie wyższe pedagogiczne (magister pedagogiki specjalnej lub pokrewne),
 • studia z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zarządzania oświatą,
 • co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub co najmniej trzyletni staż pracy na stanowisku kierowniczym w pokrewnych zawodach,
 • umiejętności: kierowania zespołem, organizacji pracy i znajomości etyki postępowania w pracy. Ponadto znajomość ludzkiej psychiki, komunikatywność, zdyscyplinowanie i stanowczość, umiejętność panowania nad sobą, radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych, umiejętność rozwiązywania konfliktów oraz szybkość podejmowania decyzji,
 • rozumienie przepisów prawa, w szczególności prawa oświatowego i prawa pracy.

Osoba ubiegająca się o stanowisko dyrektora OREW:

 • spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych;
 • nie była prawomocnie ukarana karą dyscyplinarną oraz nie toczy się przeciwko niej postępowanie dyscyplinarne;
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;
 • nie była karana zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi.

Oferta osoby zgłaszającej swoją kandydaturę powinna zawierać następujące dokumenty:
1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju ośrodka;
2) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:
– stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela albo

– stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego, albo

– stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;

3) oświadczenie – zgoda na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji o następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Termin i miejsce składania ofert: do 21 kwietnia 2023 roku w biurze Fundacji Otwarcie, ul. Kilińskiego 1, 62-500 Konin, w dni robocze w godz. 8:00-16:00 lub pocztą (liczy się data wpływu) w zamkniętej kopercie podpisanej: Oferta kandydata na Dyrektora OREW.

Na rozmowę kwalifikacyjną zostaną zaproszone wszystkie osoby, których oferty wpłyną w podanym terminie. O terminie spotkania zostaną powiadomieni drogą mailową/ sms najpóźniej do dnia 28 kwietnia 2023 roku.

Fundacja nie zwraca złożonych ofert.