Statut Fundacji

CELE STATUTOWE

 • Wspieranie organizacyjne, rzeczowe i finansowe podmiotów prowadzących działalność edukacyjną, opiekuńczo-wychowawczą wśród dzieci i młodzieży.
 • Pomoc finansową i rzeczową dla dzieci z rodzin najuboższych, w tym z Domów Dziecka.
 • Wspieranie finansowe, rzeczowe i organizacyjne budowy, remontów i modernizacji obiektów służących prowadzeniu działalności edukacyjnej i opiekuńczo – wychowawczej
 • Organizowanie akcji pomocy dzieciom z udziałem innych podmiotów.
 • Organizowanie kolonii, obozów rekreacyjnych, zawodów, konkursów oraz wycieczek dla dzieci i młodzieży o niskim statusie majątkowym.
 • Finansowanie nagród i stypendiów dla osób szczególnie uzdolnionych, zwłaszcza osobom niepełnosprawnym i wychowankom Domów Dziecka.
 • Sponsorowanie przedsięwzięć kulturalno-oświatowych.
 • Wspieranie osób niepełnosprawnych, chorych czy ubogich poprzez pomoc rzeczową i finansową niezbędną dla zaspokojenia potrzeb życia codziennego.
 • Budowę, rozbudowę, remonty i modernizację własnych obiektów służących prowadzeniu działalności edukacyjnej i opiekuńczo – wychowawczej, a także służących zaspokajaniu potrzeb życia codziennego osób znajdujących się w trudnej sytuacji osobistej i materialnej.
 • Wspieranie osób niepełnosprawnych w przechodzeniu na otwarty rynek pracy.
 • Szkolenie i doskonalenie zawodowe osób niepełnosprawnych.
 • Wspieranie działań na rzecz profilaktyki  i promocji zdrowia.
 • Przeciwdziałanie  uzależnieniom, przemocy i dyskryminacji.
 • Wspieranie rodziny w  szczególności  dotkniętej  niepełnosprawnością.
 • Włączenie społeczne rodzin.
 • Profilaktyka i promocja zdrowia.
 • Rehabilitacja osób niepełnosprawnych.
 • Organizowanie imprez i wydarzeń  kulturalnych, edukacyjnych, zdrowotnych, ekologicznych
  i sportowo – rekreacyjnych.
 • Działania na rzecz integracji europejskiej i wymiany doświadczeń w zakresie rehabilitacji niepełnosprawności.
 • Promowanie idei wolontariatu.
 • Propagowanie integracji między pokoleniowej.
 • Kampanie informacyjne i społeczne.