Aktualności / Relacje

Oferta pracy na koordynatora mieszkania – NIEAKTUALNE

sie 5, 2020 | Relacje

 

Oferta pracy na koordynatora mieszkania

w związku z realizacją projektu pn. Otwarci na samodzielność, RPWP.07.02.02-30-0101/19-00, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Priorytet VII: Włączenie społeczne; Działanie 7.2. Usługi społeczne i zdrowotne Poddziałanie 7.2.2. usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe.

Fundacja na Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży poszukuje osoby na stanowisko koordynatora w mieszkaniu treningowym dla osób z niepełnosprawnościami, zwłaszcza z niepełnosprawnością intelektualną.

 • Miejsce pracy: Mieszkanie treningowe przy ulicy Erazma Pietrygi 3 w Koninie.
 • Zatrudnienie na czas określony: 01.09.2020 r. – 28.02.2023 r.
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę.

Zakres czynności:

 • odpowiedzialność za prowadzenie usług w mieszkaniu treningowym, w tym za realizację programu (planu) usamodzielnienia mieszkańca w mieszkaniu treningowym,
 • koordynacja działań o charakterze administracyjnym związanych z bezpośrednim zarządzaniem mieszkaniem, w tym także sprawowanie opieki nad właściwym użytkowaniem mieszkania przez jego mieszkańców; finansowa kontrola wydatków;
 • opracowanie wspólnie z mieszkańcami Regulaminu wewnętrznego tj. – reguł współżycia i współprowadzenia gospodarstwa domowego, reguł komunikacji wewnętrznej, podział obowiązków związanych z dbaniem o przestrzeń́ wspólną̨, zasad współżycia w jednym lokalu mieszkalnym, w tym zasad związanych z poszanowaniem przestrzeni prywatnej oraz korzystaniem z przestrzeni wspólnej;
 • organizacja pracy mieszkania treningowego: uczestnictwo i koordynacja w realizacji usług świadczonych w mieszkaniu, przygotowywanie i kontrola grafików zajęć;
 • bieżące monitorowanie poziomu funkcjonowania społecznego i stanu zdrowia mieszkańców i reagowanie w sytuacji pogorszenia się stanu zdrowia czy zaprzestania zażywania leków;
 • współpraca i wspieranie mieszkańców w rozwiązywaniu ich problemów, konfliktów;
 • współpraca z trenerami, psychologiem i specjalista ds. funkcji diagnostyczno-opiekuńczych;
 • wspieranie mieszkańca mieszkania treningowego w realizacji programu (planu) usamodzielnienia lub programu wsparcia oraz dokonywanie oceny sytuacji mieszkańca warunkującej zakres i rodzaj świadczonego wsparcia;
 • współpraca z rodzinami mieszkańców;
 • kontakty ze społecznością lokalną;
 • udział w rozmowach rekrutacyjnych z potencjalnymi mieszkańcami.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe o kierunku pedagogika, psychologia, pracownik socjalny, terapeuta środowiskowy lub zajęciowy, pielęgniarka, asystent osoby niepełnosprawnej,
 • doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnością, w tym z niepełnosprawnością intelektualną,
 • 2 letnie doświadczenie na stanowisku w obszarze pomocy i integracji społecznej,
 • wystarczająca wiedza merytoryczna i umiejętności praktyczne z zakresu objętego usługą.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV oraz listu motywacyjnego na adres: fundacja@otwarcie.pl  lub przesłanie/dostarczenie osobiście na adres: Fundacja na Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Otwarcie”, ul. Kilińskiego 1, 62-500 Konin,  do dnia 14.08.2020r.

W CV proszę zawrzeć klauzulę: wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów rekrutacji prowadzonej przez Fundację Na Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Otwarcie” w ramach projektu pn. Otwarci na samodzielność́ Nr RPWP.07.02.02-30-0101/19-00.

oferta pracy koordynator