Otwarcie

Szkoła dla Rodziców i Wychowawców

Zapraszamy na szkolenia rodziców i wychowawców Fundacja na Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Otwarcie” w Koninie zapraszaosoby zajmujące się wychowaniem dzieci lub pracą z dzieckiem i rodziną do udziału w bezpłatnym szkoleniu „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” dofinansowanym ze środków Wojewody Wielkopolskiego na realizację zadania Profilaktyka krzywdzenia i zaniedbywania dzieci.
Szkoła dla Rodziców i Wychowawcówto program zajęć psychoedukacyjnych stworzony z myślą       o kształtowaniu i doskonaleniu umiejętności, które umożliwiają odpowiedzialne wychowanie. Program uświadamia rodzicom i wychowawcom, że skuteczność wychowania w dużej mierze zależy od nich samych.
Celem projektu jest nabycie przez uczestników umiejętności wychowawczych takich jak:
- umiejętność aktywnego, wspierającego słuchania,
- nawiązywania efektywnej współpracy z dzieckiem,
- modyfikowania niepożądanych lub nieodpowiednich zachowań dziecka bez stosowania różnorodnych form przemocy,
- wyrażanie przez rodziców i innych dorosłych oczekiwań i ograniczeń w taki sposób, by były one przez dziecko respektowane,
- rozpoznawanie, wyrażanie i akceptowanie uczuć, a także radzenie sobie z „trudnymi” uczuciami w duchu poszanowania godności osobistej człowieka,
- uwalnianie siebie i dziecka od ograniczającego lub wręcz zaburzającego rozwój osobowości funkcjonowania w rolach,
- pomocy w rozwoju pozytywnego i realistycznego obrazu siebie, swoich możliwości i zdolności, a także wzrostu zaufania i szacunku do siebie jako wartościowego człowieka,
- wspierania procesu usamodzielniania się dziecka.
Program Szkoła dla Rodziców i Wychowawców przynosi wymierne korzyści w postaci lepszego radzenia sobie z dziećmi i problemami wychowawczymi przy jednoczesnej rezygnacji ze stosowania przemocy                   i wykorzystywania władzy na korzyść zaufania do dziecka, akceptacji jego pragnień i odczuć, choć bez uległości i przesadnej troski.
Organizacja szkolenia:
·    Zajęcia mają charakter warsztatów, czyli pracujemy metodami aktywnymi: drama, powrót do wspomnień z dzieciństwa, autorefleksja, wymiana doświadczeń, ćwiczenie nowych sposobów komunikowania się.
·   Termin szkolenia: pięć kolejnych sobót począwszy od 26 maja 2012 roku w godzinach 8:30 – 16:00 (łącznie 40 godz.)
·    Miejsce szkolenia: Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Koninie, ul. Przemysłowa 3d,                       sala 202 (Klub Energetyk)
Warunki naboru i uczestnictwa:
·   Uczestnikami szkolenia mogą być nauczyciele i wychowawcy oraz pracownicy socjalni, kuratorzy sądowi, opiekunowie i wolontariusze pracujący z dziećmi i rodziną z Konina i powiatu konińskiego (proporcjonalny udział poszczególnych grup zawodowych – w uzasadnionej sytuacji organizator może odstąpić od tej zasady) .
·   Nabór jest otwarty dla wszystkich chętnych (do wyczerpania liczby miejsc). Przy naborze pierwszeństwo będą mieć osoby współpracujące z Fundacją „Otwarcie” oraz zajmujące się osobami niepełnosprawnymi. 
·   Grupa uczestników może liczyć 15 osób, maksymalnie po dwie osoby z placówki (w uzasadnionej sytuacji organizator może odstąpić od tej zasady). Przy dużej liczbie chętnych zostanie stworzona lista rezerwowa.
·   Osoby zakwalifikowane do szkolenia przez organizatora są zobowiązane do obecności na wszystkich zajęciach.
·   Ukończenie szkolenia nie nadaje kwalifikacji do prowadzenia warsztatów „Szkoły dla Rodziców             i Wychowawców”.
·   Organizatorzy zapewniają materiały szkoleniowe, nie zwracają kosztów dojazdów i wyżywienia podczas szkolenia.
Zgłoszenia:
Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o przesłanie zgłoszenia do Urszuli Łąckiej - koordynatora projektu (e-mail urszula.lacka@otwarcie.pl) do 22 maja 2012 (wtorek). W zgłoszeniu proszę podać:
1.      Imię i nazwisko
2.      Miejsce pracy
3.      Telefon kontaktowy
4.      Adres e-mail
Uczestnicy zostaną zawiadomieni na podane adresy e-mail o zakwalifikowaniu na szkolenie w dniu 23 maja 2012r.
 
ZAPRASZAMY