Aktualności / Relacje

Oferta pracy na trenera osób z niepełnosprawnościami – NIEAKTUALNE

sie 5, 2020 | Relacje

 

Oferta pracy na świadczenie usług trenera dla osób z niepełnosprawnościami

w związku z realizacją projektu pn. Otwarci na samodzielność, RPWP.07.02.02-30-0101/19-00, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Priorytet VII: Włączenie społeczne; Działanie 7.2. Usługi społeczne i zdrowotne Poddziałanie 7.2.2. usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe.

Fundacja na Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży poszukuje osób na stanowisko trenera w mieszkaniu treningowym dla osób z niepełnosprawnościami, zwłaszcza z niepełnosprawnością intelektualną.

 • Realizacja usługi odbywać się będzie w Mieszkaniu treningowym przy ulicy Erazma Pietrygi 3 w Koninie oraz w miejscach przeprowadzania treningów.
 • Usługi świadczone będą przez 7 dni w tygodniu, przez całą dobę, również w święta.
 • Planuje się zlecenie 2 – 3 osobom świadczenie usług trenera mieszkaniowego. Miesięczna ilość godzin wynosi 720 dla wszystkich trenerów (3 trenerów już wybrano). Przy założeniu iż trenerów będzie 6 osób, to przydział godzin dla 1 trenera będzie wynosił ok. 120 godzin w miesiącu. Podział godzin usług do poszczególnych trenerów nastąpi po wyłonieniu kandydatów.
 • Dopuszcza się wykonanie większej lub mniejszej ilości godzin w miesiącu przez daną osobę w zależności od ustalonego grafiku treningów, rzeczywistego zapotrzebowania uczestników, do wysokości kwoty wskazanej we wniosku o dofinansowanie projektu.

Zakres czynności:

 • podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności samodzielności i życia osób z niepełnosprawnościami w niezależnym mieszkaniu treningowym, wspieranie aktywności mieszkańców poprzez przygotowywanie i przeprowadzanie indywidualnych i grupowych treningów i zajęć,
 • integracja ze społecznością lokalną,
 • ścisła współpraca z koordynatorem mieszkania, psychologiem oraz specjalista d/s funkcji diagnostyczno-opiekuńczych, również w zakresie opracowywania niezbędnej dokumentacji,
 • dokumentowanie działań mieszkańców w Indywidualnych kalendarzach działań,
 • udział w superwizjach prowadzonych przez psychologa.

Zatrudnienie na czas określony 01.09.2020 r. – 28.02.2023 r.

Forma zatrudnienia: umowa zlecenie.

Link do oferty: http://bip.otwarcie.pl/index.php?c=article&id=10

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe o kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, praca socjalna, lub dyplom asystenta ON lub terapeuty zajęciowego,
 • minimum dwuletnie doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnością, w tym z niepełnosprawnością intelektualną,
 • wystarczająca wiedza merytoryczna i umiejętności praktyczne z zakresu objętego usługą.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV oraz listu motywacyjnego na adres: fundacja@otwarcie.pl lub przesłanie/dostarczenie osobiście na adres: Fundacja na Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Otwarcie”, ul. Kilińskiego 1, 62-500 Konin,  do dnia 18.08.2020r.

W CV proszę zawrzeć klauzulę: wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów rekrutacji prowadzonej przez Fundację Na Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Otwarcie” w ramach projektu pn. Otwarci na samodzielność́ Nr RPWP.07.02.02-30-0101/19-00.

oferta pracy trener