Otwarcie

CELE STATUTOWE

 
 • Wspieranie organizacyjne, rzeczowe i finansowe podmiotów prowadzących działalność edukacyjną, opiekuńczo-wychowawczą wśród dzieci i młodzieży. 
 • Pomoc finansową i rzeczową dla dzieci z rodzin najuboższych, w tym z Domów Dziecka.
 • Wspieranie finansowe, rzeczowe i organizacyjne budowy, remontów i modernizacji obiektów służących prowadzeniu działalności edukacyjnej i opiekuńczo – wychowawczej 
 • Organizowanie akcji pomocy dzieciom z udziałem innych podmiotów. 
 • Organizowanie kolonii, obozów rekreacyjnych, zawodów, konkursów oraz wycieczek dla dzieci i młodzieży o niskim statusie majątkowym. 
 • Finansowanie nagród i stypendiów dla osób szczególnie uzdolnionych, zwłaszcza osobom niepełnosprawnym i wychowankom Domów Dziecka. 
 • Sponsorowanie przedsięwzięć kulturalno-oświatowych. 
 • Wspieranie osób niepełnosprawnych, chorych czy ubogich poprzez pomoc rzeczową i finansową niezbędną dla zaspokojenia potrzeb życia codziennego. 
 • Budowę, rozbudowę, remonty i modernizację własnych obiektów służących prowadzeniu działalności edukacyjnej i opiekuńczo – wychowawczej, a także służących zaspokajaniu potrzeb życia codziennego osób znajdujących się w trudnej sytuacji osobistej i materialnej. 
 • Wspieranie osób niepełnosprawnych w przechodzeniu na otwarty rynek pracy.
 • Szkolenie i doskonalenie zawodowe osób niepełnosprawnych.