Aktualności / Relacje

Mieszkania treningowe

lip 22, 2020 | Relacje

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY JEST ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ
W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO,
REALIZOWANY W RAMACH
WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA
2014–2020. 

O projekcie

Fundacja na Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Otwarcie” w Koninie jest beneficjentem projektu pn. Otwarci na samodzielność, realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, który współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Czas trwania projektu: od 01.07.2020 r. do 28.02.2023 r.

Celem projektu jest zapewnienie dostępu do mieszkań treningowych (4 miejsca) i usług asystenckich (6 miejsc) dla osób
z niepełnosprawnością (ze szczególnym uwzględnieniem osób z niepełnosprawnością intelektualną) i ich opiekunów zamieszkałych na terenie miasta Konina oraz powiatu konińskiego, tureckiego, kolskiego i słupeckiego.

Zadania, które realizujemy w ramach projektu:

Zwiększamy dostęp do usług mieszkaniowych dla osób z niepełnosprawnością,
ich opiekunów i usług asystenckich oraz:

 • tworzymy cztery miejsca w mieszkaniu treningowym i jednocześnie wzmacniamy narzędzia wspierania osób
  z niepełnosprawnością,
 • wspieramy psychospołecznie uczestników projektu,
 • prowadzimy treningi grupowe dla uczestników treningów mieszkaniowych, trwające od 1 do 3 miesięcy,
 • prowadzimy warsztaty kompetencyjne dla opiekunów faktycznych osób
  z niepełnosprawnością,
 • prowadzimy usługi asystenckie dla osób z niepełnosprawnością w miejscu ich zamieszkania,
 • wprowadzamy możliwość superwizji dla trenerów mieszkaniowych pracujących
  z osobami z niepełnosprawnością.

W ramach bieżącej działalności mieszkania treningi dostosowane są do konkretnych potrzeb uczestników i zmierzają do usamodzielnienia i wspierania aktywności osoby z niepełnosprawnościami. Nasze działania ukierunkowane są na naukę maksymalnego osiągalnego dla danej osoby poziomu sprawności w zakresie samoobsługi, samodzielności życiowej, utrzymania lub rozwijania kontaktów społecznych oraz pełnienia ról społecznych, lub ich podtrzymywanie lub powstrzymanie regresu w tym zakresie. Wspieramy uczestników w wykonywaniu czynności niezbędnych w życiu codziennym, realizacji kontaktów społecznych, zagospodarowania czasu wolnego, z wykorzystaniem usług dostępnych
w społeczności lokalnej.

Dodatkowo prowadzimy działania wspierające opiekunów faktycznych i trenerów mieszkaniowych.

Grupy docelowe:

 • 60 osób niesamodzielnych z niepełnosprawnością intelektualną lub z zaburzeniami psychicznymi, lub autyzmem,
  lub zespołem Aspergera lub zaburzeniami neurologicznymi lub ruchowymi, w wieku powyżej 18 r. życia,
 • 40 osób z niepełnosprawnością, w tym dzieci, młodzież i osoby dorosłe,
 • 60 opiekunów faktycznych jako otoczenie osób z niepełnosprawnością.

Otwarci na samodzielność – informacja rekrutacyjna:

Formularz rekrutacyjny, informacje związane z rekrutacją oraz informacje o realizowanym projekcie dostępne są:

 • w biurze projektu ul. Kilińskiego 1, 62-500 Konin (w godz. 8-16)
 • na stronie fundacji w zakładce: Mieszkania treningowe
 • telefonicznie nr 694 450 531

Jeżeli spełniasz poniższe kryteria projektowe:

 • jest osobą z niepełnosprawnością w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2016 poz. 2046 z późń. zm.) i posiadasz aktualne orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności,
 • zamieszkujesz na terenie miasta Konina lub powiatów: konińskiego, tureckiego, słupeckiego i kolskiego.

ZAPRASZAMY DO UCZESTNICTWA W NASZYM PROJEKCIE