Otwarcie

BIP

Wspólny cel

Organizowanie i prowadzenie szkoleń ,kursów i warsztatów dla członków rodzin osób niepełnosprawnych, opiekunów, kadry i wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych , ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących procesu integracji osób niepełnosprawnych więcej najbliższym środowisku i społeczności lokalnej ,zwiększenia ich aktywności życiowej i zaradności osobistej oraz niezależności ekonomicznej ,podnoszenia umiejętności pracy z osobami niepełnosprawnymi.

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

Działanie nie rzecz osób niepełnosprawnych, w tym osób z upośledzeniem umysłowym. Niesienie pomocy dzieciom i osobom szczególnie uzdolnionym znajdującym się w trudnej   sytuacji  materialnej  oraz  osobom niepełnosprawnym. Podejmowanie i wspieranie działań w zakresie szerzenia oświaty wśród osób i dzieci mających do niej utrudniony dostęp oraz osób niepełnosprawnych. Niesienie pomocy osobom ubogim i instytucjom o ważnym …

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI Read More »

ORGANY FUNDACJI

Fundatorem jest KONIMPEX Sp. z o.o. z siedzibą w Koninie, KRS 0000043189 Fundator jest upoważniony do zmiany celów Fundacji oraz statutu Fundacji   Rada Fundacji 1. W skład Rady Fundacji powoływanej na czas nieokreslony wchodzi Fundator oraz inne powołane przez niego osoby prawne lub fizyczne, które: dokonały znacznego przysporzenia majątkowego na rzecz Fundacji, zadeklarują zamiar …

ORGANY FUNDACJI Read More »

STATUS PRAWNY

Fundacja na Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży ”Otwarcie” działa na podstawie: – Statutu Fundacji z 02.03.2008 – Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tj. Dz. U 1991 r. Nr 46 poz. 203 z p. zm.) – Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z …

STATUS PRAWNY Read More »