Otwarcie

Boisko dla OREWu

Kolejny projekt OREWu w Marianowie. Zgodnie z podpisaną w czerwcu 2019 umową Fundacja na Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży "Otwarcie" realizuje w ramach projektu grantowego "Infrastruktura turystyczno-rekreacyjna oraz kapitał społeczny w LGD Wielkopolska Wschodnia" zadanie pn. "Budowa boiska przy OREW w Marianowie" o wartości 29585,71 zł w całości dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie, poddziałanie "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW 2014-2020.